Archiv článků Březen, 2012

  Odkupné

  Odkupným se rozumí část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. Odkupné se Vám vrací při ukončení životního pojištění, ale obvykle až po delší době jeho trvání. Nejlepší je ptát se pojistitele na vývoj odkupného v závislosti na době trvání pojištění již při sjednání smlouvy. Před […]

  ...celý článek

  Vinkulace

  Vinkulací se rozumí vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

  ...celý článek

  Úraz

  Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Ne vše, co se na první pohled jeví jako úraz, je úrazem. Je třeba podrobně projít ujednání pojistné smlouvy a pojistných podmínek, aby bylo zřejmé, zda konkrétní úraz spadá pod […]

  ...celý článek

  Škodná událost

  Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Tímto je myšlen pouze a jen samotný vznik škody. Aby pojistitel plnil, musí se jednat o pojistnou událost, tedy o událost, která spadá pod krytí sjednané pojistnou smlouvou.

  ...celý článek

  Spoluúčast

  Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může to být dáno pevnou částkou, procentem ze vzniklé škody, nebo kombinací těchto dvou částek, kdy se pojištěný podílí vždy tou, která je vyšší. U procentní spoluúčasti může být sjednána i maximální výše spoluúčasti.

  ...celý článek