Řešení dopravní nehody v zahraničí

Zjistěte si od druhého účastníka nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

  • jméno, příjmení a bydliště řidiče druhého vozidla,
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
  • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář podepsat.

Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody), proto je důležitý případný záznam o dopravní nehodě, který sepíšete sami. Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď:

  • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
  • na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří anebo
  • na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru – „EHP“ (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), – k jehož zjištění lze využít služeb Informačního střediska České kanceláře pojistitelů