Slovník používaných pojmů

Zde naleznete nejčastěji používané pojmy. Pokud se zde nějaký nevyskutuje, nebo Vám nějaký není jasný, neváhejte napsat, rádi Vám to podrobně vysvětlíme. Komentář můžete vložit přímo k danému pojmu.

 

Při řešení škod se rozumí

amortizací postupné snižování hodnoty věci pro její fyzické či morální opotřebení,

časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,

čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,

dobou vzniku pojistné události okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit,

likvidací pojistné události soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události počínající zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit, zjištění rozsahu této povinnosti a končící stanovením výše pojistného plnění,

nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,

novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu,

obvyklou (obecnou) cenou cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě,

pevnými náklady na provoz vozidla částka, kterou uspoříte v situaci, kdy je používáno cizí vozidlo (náhradní) namísto vozidla vlastního,

pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (pojišťovna),

pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,

pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,

pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,

pojistným úplata za soukromé pojištění,

pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,

pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,

pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,

pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,

pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,

pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,

pojišťovcím makléřem pojišťovací zprostředkovatel dle zákona, což je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví,

PU zkratkou viz pojistná událost

obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,

odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění,

oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

spoluúčastí částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění,

škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,

úrazem neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt,

vinkulací vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti.