Články z rubriky

Slovník pojmů

  Pevné náklady na provoz vozidla

  Pevné náklady na provoz vozidla jsou často vypočítávány v souvislosti s uplatněním škody z povinného ručení viníka nehody v případě, že jsou uplatňovány i náklady na nájem náhradního vozidla. Tyto pevné náklady představují částku, kterou uspoříte v situaci, kdy používáte cizí vozidlo (náhradní) namísto vozidla vlastního.  Své vozidlo si v té době neopotřebováváte (provozní kapaliny, […]

  ...celý článek

  PU

  Zkratkou PU je myšlena pojistná událost. Tuto zkratku používají prakticky všichni pojistitelé a obvykle i v korespondenci s klientem.

  ...celý článek

  Pojišťovací makléř

  Pojišťovcím makléřem se rozumí pojišťovací zprostředkovatel dle zákona, což je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví. Na tento druh činnosti je třeba mít nejvyšší stupeň kvalifikace, kterou hodnotí a uděluje Česká národní banka. Více o pojišťovacím makléři najdete v čláku Staňte se klientem pojiťovacího makléře.

  ...celý článek

  Odkupné

  Odkupným se rozumí část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. Odkupné se Vám vrací při ukončení životního pojištění, ale obvykle až po delší době jeho trvání. Nejlepší je ptát se pojistitele na vývoj odkupného v závislosti na době trvání pojištění již při sjednání smlouvy. Před […]

  ...celý článek

  Vinkulace

  Vinkulací se rozumí vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

  ...celý článek

  Úraz

  Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Ne vše, co se na první pohled jeví jako úraz, je úrazem. Je třeba podrobně projít ujednání pojistné smlouvy a pojistných podmínek, aby bylo zřejmé, zda konkrétní úraz spadá pod […]

  ...celý článek