Články z rubriky

Slovník pojmů

  Škodná událost

  Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Tímto je myšlen pouze a jen samotný vznik škody. Aby pojistitel plnil, musí se jednat o pojistnou událost, tedy o událost, která spadá pod krytí sjednané pojistnou smlouvou.

  ...celý článek

  Spoluúčast

  Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může to být dáno pevnou částkou, procentem ze vzniklé škody, nebo kombinací těchto dvou částek, kdy se pojištěný podílí vždy tou, která je vyšší. U procentní spoluúčasti může být sjednána i maximální výše spoluúčasti.

  ...celý článek

  Oprávněná osoba

  Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Obvykle touto osobou bývá vlastník pojištěné či poškozené věci. Právo na plnění za pojištěnou věc můžete dočasně převést na někoho jiného, jako například na banku, která Vám na věc poskytla úvěr.

  ...celý článek

  Obmyšlený

  Obmyšleným se rozumí osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Obmyšlenou osobu jde v průběhu trvání pojištění možné změnit. Pokud se tedy domníváte, že si Váš manžel či manželka nezaslouží případné plnění, změňte obmyšlenou osobu na své děti.

  ...celý článek

  Pojištěný

  Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

  ...celý článek

  Pojištění škodové

  Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. U škodového pojištění pojisitel vždy zkoumá jaká škoda vznikla a teprve tu Vám uhradí.

  ...celý článek