Řešení škod na majetku, zdraví a z odpovědnosti

·         Při pojistné události, kdy je nutné okamžitě odstranit následky vzniklé škody z důvodu bezpečnostních či hygienických, nebo je  tím potřeba předejít zvětšení rozsahu škody a nebude možné před tím možné provést prohlídku likvidátorem pojišťovny, doporučujeme provést dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).

·         Při  podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku (odcizení, loupežném přepadení, vandalismus) vždy oznamte událost Policii ČR. Trvejte na tom, aby policie uvedla do protokolu vše, jak si přejete. Stručnost zde není na místě.

·         Jakýkoliv požár oznamte Hasičskému záchrannému sboru a žádejte zaslání závěru jeho šetření.

·         V případě škody na zdraví, zajistěte ošetření lékařem. Lékař následně zpracuje potřebnou dokumentaci pro potřeby řešení škody. Pro prokazování úrazu je dobré pořídit fotodokumentaci místa, které jej zapříčinilo, nebo výpověď svědka události.

·         Při opravách škod zajistěte doklady prokazující výši vynaložených nákladů. Faktura musí být dodavatelem položkově rozepsána na provedené práce a použitý materiál, aby pojistitel mohl lépe a rychleji zkontrolovat provedené práce.

·         Způsobíte-li škodu někomu jinému, neuznávejte písemně jeho nároky, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu. Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil u Vás písemně a aby v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění. Dále mu sdělte, že jeho nárok předáte svému pojistiteli a ten jej bude kontaktovat.