Řešení dopravní nehody v ČR

Zjistěte si od druhého účastníka nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

  • jméno, příjmení a bydliště řidiče druhého vozidla,
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
  • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Je vhodné použít formulář „evropský záznam dopravní nehody„, nicméně v praxi je nejlepší pracovat se sadou těchto formulářů, kterou jste obdrželi od své pojišťovny, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně.

Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR v případě, že:

  • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
  • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
  • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle
  • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
  • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn).

Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce.

Pokud jste škůdcem semi, obraťte se na svého pojistitele s hlášením škody a dostupnými doklady.