Archiv článků Březen, 2012

  Oprávněná osoba

  Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Obvykle touto osobou bývá vlastník pojištěné či poškozené věci. Právo na plnění za pojištěnou věc můžete dočasně převést na někoho jiného, jako například na banku, která Vám na věc poskytla úvěr.

  ...celý článek

  Obmyšlený

  Obmyšleným se rozumí osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Obmyšlenou osobu jde v průběhu trvání pojištění možné změnit. Pokud se tedy domníváte, že si Váš manžel či manželka nezaslouží případné plnění, změňte obmyšlenou osobu na své děti.

  ...celý článek

  Pojištěný

  Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

  ...celý článek

  Pojištění škodové

  Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. U škodového pojištění pojisitel vždy zkoumá jaká škoda vznikla a teprve tu Vám uhradí.

  ...celý článek

  Pojištění obnosové

  Pojištěním obnosovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Jako příklad lze uvést to, že se pojistíte na určitou sumu pro případ Vaší smrti, nebo že si sjednáte vyplácení určité sumy za každý den pobytu […]

  ...celý článek

  Pojistný zájem

  Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím. Pokud si budete chtít pojistit sousedův dům proti požáru a vydělat na tom, když náhodou požár přijde, pak Vám to nejspíš nevyjde. Pojistitel bude jistě namítat, že zde není dostatek pojistného zájmu.

  ...celý článek