Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Jakmile pojišťovna označí Vaši událost za pojistnou, máte zpoloviny vyhráno, neboť se jedná už o škodu, kterou pojistitel musí uhradit s ohledem na její příčinu. Zbývá už jen určit výši vzniklé škody.

 

Přidat komentář